Nederlandse vereniging van Klinisch Farmaceutisch Analisten in Ziekenhuisapotheken

Doelstelling

De NVKFAZ is een vereniging van en voor klinisch-farmaceutisch analisten werkzaam in de zorgsector. Analisten, welke werkzaam zijn in andere non-profit instellingen en ook farmaceutische analyses uitvoeren, kunnen als belangstellend lid worden geregistreerd. De NVKFAZ heeft een tweeledig doel:

 • Ten eerste stelt de vereniging zich als doel de kwaliteit van de farmaceutische, klinisch-farmaceutische en toxicologische analyses te bevorderen.
 • Ten tweede stelt de vereniging zich tot doel de belangen van haar beoefenaars te behartigen, middels het voeren van onderhandelingen met betrekking tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Geschiedenis NVKFAZ

Het idee om te komen tot een vereniging voor analisten werkzaam in ziekenhuisapotheken is ontstaan vanuit de behoefte aan onderlinge uitwisseling van specifieke kennis en uit onvrede over de salariële waardering van de functie binnen het eind jaren 80 ingevoerde FWG systeem. Een eerste aanzet is gedaan tijdens het lustrum van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers in het Kurhaus te Scheveningen op 17 mei 1989. Tijdens dit lustrum was er een aparte sessie georganiseerd door en voor analisten. Enkele analisten, werkzaam in de grotere ziekenhuisapotheken, verzorgden een voordracht over een specifiek onderwerp uit het vakgebied. Zo ontstond een voor analisten aantrekkelijk programma. De reacties van de aanwezige analisten waren zo enthousiast, dat uiteindelijk NVKFAZ op 20 maart 1990 is opgericht.

Algemene Ledenvergadering

Het algemene beleid van NVKFAZ wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.). Via de regiovertegenwoordigers, de verenigingsraad en het bestuur kunnen de leden zich uitspreken over het verenigingsbeleid.

Kascommissie

Elk jaar benoemt de A.L.V. een kascontrolecommissie, welke bestaat uit twee gewone leden, die de, op de financiën van de vereniging betrekking hebbende bescheiden, nagaat en controleert. De kascontrolecommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de A.L.V. van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit. Het bestuur is bevoegd, al dan niet op voordracht van de verenigingsraad, tot het instellen van commissies. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de 2e voorzitter, de secretaris, de 2e secretaris, de penningmeester, de 2e penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Verenigingsraad

De verenigingsraad heeft als doel te functioneren als verbindende schakel tussen de leden en het bestuur. Ideeën vanuit het bestuur kunnen via de verenigingsraad getoetst worden en omgekeerd kan de verenigingsraad haar wensen en ideeën aan het bestuur voorleggen. De verenigingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van elke regio, waarbij de vertegenwoordigers zijn benoemd door de stemgerechtigde leden uit die regio. Vanuit het bestuur neemt de voorzitter deel aan het overleg. De verenigingsraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Het aantal vertegenwoordigers per regio is afhankelijk van het ledental per regio.

Commissies en werkgroepen

Onder het bestuur zijn een aantal commissies werkzaam. Iedere commissie bestaat uit een aantal leden en, waar mogelijk, een bestuurslid. De leden van de commissie maken onderling zelf afspraken over de taakverdeling en kiezen zelf een voorzitter en secretaris uit de leden van de commissie. Commissies kunnen werkgroepen instellen voor specifieke onderwerpen. Iedere commissie ontvangt bij aanstelling vanuit het bestuur een schriftelijke vastgelegde taakomschrijving. Eenmaal per jaar is er gezamenlijk overleg tussen de commissies en het bestuur.

   • Activiteitencommissie
    De Activiteitencommissie heeft als taak het organiseren van wetenschappelijke activiteiten zoals symposia, Themamiddagen, workshops en excursies
   • Analysecommissie
    De Analysecommissie houdt zich bezig met alle facetten van de klinisch-farmaceutische en toxicologische analyse. Onderdeel van haar taak is de inventarisatie van gebruikte apparatuur, bepalingsmethodieken, het bewaken van de kwaliteit van de analyse. De commissie kan deze taken oa. realiseren door het instellen van werkgroepen en het houden van gebruikersbijeenkomsten.
   • Opleidingencommissie
    De Opleidingencommissie heeft als taak het deskundigheidsniveau van de klinisch-farmaceutisch analist te verhogen d.m.v. cursussen en opleidingen.
   • Websitecommissie
    De Websitecommissie houdt zich bezig met de opbouw en inhoud van de website. In de websitecommissie zijn idealiter alle commissies en het bestuur vertegenwoordigd, aangevuld met andere actieve leden.

Regio's

NVKFAZ kent een landelijke verdeling in regio's. Op dit moment is de vereniging opgedeeld in vier regio's. De analisten werkzaam binnen een regio komen enkele malen per jaar bijeen. Omdat de afzonderlijke regio's reeds bestonden voor de oprichting van de vereniging nemen aan de regiobijeenkomsten ook analisten deel die geen lid zijn van de vereniging NVKFAZ. Op regiobijeenkomsten worden naast huishoudelijke zaken ook beroepsinhoudelijke thema's behandeld.Reeds ontwikkelde activiteiten:

   • Eenmaal in de twee jaar wordt een bijgewerkt adressenboekje uitgegeven. Hierin is opgenomen een complete ledenlijst, alsmede algemene gegevens zoals samenstelling bestuur en commissies.
   • Er is een databank aangelegd met gegevens over welke apparatuur in welk laboratorium aanwezig is. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur kan deze databank worden geraadpleegd, zodat bij collega's informatie kan worden opgevraagd over een eventueel aan te schaffen instrument.
   • Door de analysecommissie is een diskette samengesteld, waarop enkele 'Standard Operation Procedures' zijn uitgewerkt, welke door de leden gebruikt kunnen worden als voorbeeld.
   • Sinds maart 1998 heeft NVKFAZ als aanvullende informatie op het verenigingsblad Extract. Deze infomartie is terug te vinden op www.nvkfaz.nl. De website is een verrijking in de informatievoorziening voor Klinisch Farmaceutische Analisten in de zorgsector.
   • Ter ondersteuning van de diverse activiteiten heeft het bestuur een aantal adviseurs gezocht, die elk op hun vakgebied een grote mate van bekwaamheid hebben, en waarop de vereniging een beroep kan doen.
   • De opleidingencommissie heeft o.a. een cursus statistiek en een cursus toxicologie georganiseerd. In 2002 start de post HBO-opleiding, Specialist in Klinisch-Farmaceutische en Toxicologische Analyse.