Vakbondsnieuws

Presentatie ALV 2018 Klik hier voor de presentatie welke is gegeven op het ALV 2018.

4 Bonden nieuws UMC

Cao-inzet van NFU van tafel

Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. Waar verbetering om een aantrekkelijke werkgever te blijven het uitgangspunt is.

Wij hebben aangegeven die ambitie in de inzet van de umc’s niet terug te vinden.

De werknemersorganisaties kiezen voor toekomstgerichte afspraken. Deze afspraken moeten gelden voor alle umc-medewerkers. Maatwerkafspraken waarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun leidinggevende of van HRM zijn onwenselijk, omdat ze kunnen leiden tot willekeur.

Wij kiezen voor:

-        Een loonstijging van 3,5%

-        Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen.

-        Opleiden en ontwikkelen als recht.

-        Aanpakken van de werkdruk.

De werkgever kiest vooral voor een inzet gericht op: 

-        Maatwerk

-        Uitspelen van jong/oud.

-        Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.

-        Zoeken naar verslechteringen om ruimte te creëren om verbeteringen te financieren.

De werkgevers hebben ingezien dat zij de werknemersorganisaties onvoldoende hebben kunnen overtuigen van een gezamenlijk ambitieniveau. Dat heeft ertoe geleid dat zij hun huidige inzetbrief van tafel halen. Zij zullen komen met een nieuwe meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.

Hiervoor zeggen zij tijd nodig te hebben. Dat betekent dat het overleg van 21 februari a.s. geen doorgang zal vinden. De onderhandelingen zullen worden vervolgd op 14 maart.


Nieuwe cao ziekenhuizen: echte banen voor jongeren, ouderen werken gezond door

Er is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Een mooi akkoord met afspraken die goed zijn voor jong én oud. Er zijn afspraken gemaakt die oplossingen bieden voor de huidige problemen op de arbeidsmarkt, zoals een generatiepact en meer mogelijkheden om mantelzorg te kunnen verlenen. Daarnaast gaan werknemers er ruim 4% op vooruit en komen er 2.000 echte banen bij in de sector.

Begin april klapte het overleg voor een nieuwe cao nog, omdat de werkgever allerlei verslechteringen op tafel legde. Door de dreiging van acties is er nu alsnog een mooi resultaat gekomen. We hopen dat hierdoor veel jongeren kiezen voor een baan in het ziekenhuis waar zij kunnen doorstromen naar arbeidsplaatsen waar nu tekorten zijn. Daarmee houden we de kwaliteit van de zorg in stand.

Generatiepact

In veel ziekenhuizen werken verhoudingsgewijs meer oudere werknemers en de jongeren die er werken, switchen vaak van organisatie. Dankzij het afgesproken generatiepact kunnen oudere werknemers wat gas terugnemen met behoud van inkomen en pensioenopbouw en kunnen meer jongeren aan de slag.

Meer koopkracht en onregelmatigheidstoeslag

Werknemers in de zorg gaan er in totaal ruim 4% op vooruit. Je ontvangt een loonsverhoging van 1,75% in 2017 en 2% in 2018. Verder wordt het vakantiegeld omgezet naar een veertiende maand. Zowel in 2017 als in 2018 ontvangen alle werknemers eenmalig een uitkering van 200 euro en begin 2019, eenmalig 125 euro. Ook is afgesproken dat de niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren 2012, 2013 en 2014 alsnog wordt gecompenseerd. Hierover liepen de afgelopen periode verschillende juridische claims.

Mantelzorg

Steeds meer werknemers zorgen - naast hun werk - voor hun naasten. In de zorg is dit aantal hoger dan elders. Bovendien zal de vraag naar mantelzorg verder toenemen door vergrijzing en bezuinigingen op de zorg. Voor de ziekenhuismedewerkers zijn daarom afspraken gemaakt die ze de mogelijkheid bieden om werk- en zorgtaken beter op elkaar af te stemmen.

Leden hebben laatste woord
Leden hebben het laatste woord. Het gaat uiteindelijk om jouw arbeidsvoorwaarden. Je kan daarom binnenkort je stem uitbrengen op het principeakkoord. Hierover informeren we je later. 

Meer lezen over het principeakkoord? Kijk dan op fnv.nl/cao-ziekenhuizen 


Er is weer nieuws m.b.t. de CAO onderhandelingen zie onderstaande links voor meer informatie.
 
 
Wisten jullie dat..
Het lidmaatschap van de FNV 16 euro per maand kost en dat je 40% belastingvoordeelk unt krijgen door het te verruilen via de werkkostenregeling?
Verder is het zo dat je bij diverse instanties korting kunt krijgen. Te denken aan Univé Verzekeringen, Kras reizen, groene stroom en nog meer. Kijk op de FNV voordeel site.
Op deze manier kan je zelfs op 0 uitkomen.
 
Nieuws
Vanaf 29 Augustus 2016 kunnen FNV-leden de jaaropgave contributie downloaden via de website. In veel cao's hebben we afspraken gemaakt om een deel van de vakbondscontrbutie terug te krijgen.
Hiervoor moeten leden de jaaropgave inleveren bij de werkgever. Die zorgt ervoor dat leden een deel van hun contributie terugkrijgen, als ze daarvoor in aanmerking komen.
 
Nieuwsbrief FNV melding: LOONSTIJGING ZIEKENHUISMEDEWERKERS PER 1 JULI 2016
Er komt een eenmalige loonstijging van 0,5% aan voor ziekenhuismedewerkers per 1 juli 2016. Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereiding voor het cao contract dat eind van dit jaar afloopt. Hierin zullen we de medewerkers in ziekenhuizen volop betrekken. We houden jullie op de hoogte.
 
Bericht van de vakbond

Onze huidige CAO de Ziekenhuis CAO loopt tot 1 maart 2016. Namens onze beroepsvereniging vertegenwoordig ik jullie in de FNV Branche Zorg en Welzijn. Mochten jullie vinden dat de cao op een aantal punten aangepast dient te worden mail deze opmerkingen met onderbouwing dan naar mij mbakker@rijnstate.nl. Ik verzamel de gegevens en zal ze onder de aandacht brengen van Elise Merlijn die namens de FNV Zorg en Welzijn onderhandeld over de cao met de NVZ. In de FNV Branche Zorg en Welzijn zitten ongeveer 22 vertegenwoordigers van de NVZ ziekenhuizen die diverse beroepen vertegenwoordigen en van daaruit ook hun input geven. Ik zit dicht bij het vuur maak er gebruik van !

Verder is het zo dat hoe meer leden de vakbond heeft hoe groter de input aan de onderhandelingstafel en daar hebben wij allemaal belang bij.

Mocht je nog geen lid zijn dan adviseer ik jullie om dat alsnog te worden Informatie is te vinden op de site van de FNV. Het lidmaatschap is te verruilen via de werkkostenregeling

Margot

 

Vers van de pers

Terugvordering van gemiste ORT tijdens vakantie

Begin juni heeft de rechtbank van Den Haag de uitspraak gedaan dat een verpleegkundige, werkzaam in een ziekenhuis in Den Haag, de gemiste ORT tijdens verlof moet uitbetalen met terugwerkende kracht van 5 jaar. Twee weken hiervoor was al een dergelijke uitspraak naar aanleiding van de rechtszaak die FNV had aangespannen voor een aantal triagisten bij een huisartsenpost. (link naar http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/1071015-fnv-zorg-en-welzijn-wint-rechtszaak-onregelmatigheidstoeslag-tijdens-vakantie/) Op deze uitspraken zijn nog hoger beroep mogelijk tot aan het Europese Hof. Dit kan mogelijk nog enkele jaren duren.

De uitspraak die de rechtbank heeft gedaan in de zaak van de verpleegkundige, gaat over een specifieke kwestie in een ziekenhuis. FNV Zorg & Welzijn gaat de uitspraak van de rechter bestuderen. Het staat niet vast dat deze uitspraak zonder meer voor alle verpleegkundigen van toepassing is; de omstandigheden kunnen namelijk verschillen. FNV gaat, na zorgvuldige bestudering van de uitspraak, zich bezinnen op hoe we met de consequenties van deze uitspraak omgaan. Leden die werken in een ziekenhuis in onregelmatige dienst, moeten hun werkgever wel al op de hoogte stellen in aanmerking te komen voor mogelijke terugvordering van de gemiste ORT tijdens verlof van maximaal 5 jaar terug. Deze melding moet je doen door middel van een zogenaamde stuitingsbrief. (link naar brief) FNV Zorg & Welzijn heeft deze voor jou opgesteld. Kopieer de tekst en stuur deze aan jouw werkgever. Bewaar correspondentie over dit onderwerp, alsmede de ontvangstbevestiging, goed.

Val jij onder de cao ziekenhuizen en heb je nog vragen over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met het FNV Contactcenter via 088 - 368  0 368 (ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur).

 

 

LOONSTIJGING ZIEKENHUISMEDEWERKERS PER 1 JULI 2016